بازدید کارشناسان اداره استاندارد از سایت کارخانه هارنس

مجموعه تولیدی هارنس جهت دریافت استاندارد ملی بارنده های آبفشان (اسپرینکر) پ…

اخذ تاییدیه تجهیزات تولیدی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

مجموعه تولیدی هارنس در راستای حمایت از تولید ملی ، طی بازدید صورت…