هارنس مدل ۳۰۰- HS :

بارنده های کنارزن _دیواری_ خودکار (افشانه آب) با حباب شیشه ای  هستند که مطابق با استاندارد ها و گواهینامه های داخلی(سازمان ملی استاندارد ایران) ۱-۲۲۲۵۳ و بین المللی مانند CE , VDS ,LPCB ,FM , ULطراحی و تولید شده اند. بارنده های حریق استاندارد بایستی مطابق ضوابط بین المللی مانندNFPAیاEN12845 و الزامات سازمان متولی آتش نشانی و نظام مهندسی طراحی و نصب گردند. بارنده های دیواری ، الگوی پاشش نیم کروی را در زیر صفحه منحرف کننده خود ایجاد می کنند. در شرایط حریق ، حرارت موجب می شود تا مایع در حباب شیشه ای منبسط شود که باعث ترکیدن حباب و رها سازی مکانیزم دقیق آب بندی بارنده (شامل فنر ارتجاعی صفحه نشیمن حباب و   Bellevile spring )و پاشش آب می گردد. آب پس از برخورد با صفحه منحرف کننده با الگوی ثابت و یکنواخت به سمت آتش اسپری می شود که باعث اطفا و یا کنترل حریق  می گردد.

مراقبت و نگهداری  :

بارنده ها می بایست به دقت در مکانی که دمای آنF °۱۰۰/C °۳۸ فراتر نمی رود ، حمل و نگهداری شوند. این بارنده ها پس از تولید هرگز نمی بایست رنگ آمیزی آبکاری ، پوشش و یا غیره شوند. هرگز بارنده ای را که افتاده است و یا صدمه دیده است تحت هیچ شرایطی نصب نکنید . مقررات نصب که توسط مرجع ذیصلاح الزام شده اند شامل دستور العمل هایی است که حداقل شرایط نصب ، بهره برداری و بازرسی سیستم بارنده و شبکه های بارنده را به مالکان ارائه می دهد تا با رعایت این الزامات از آماده به کار بودن دائمی سیستم اطمینان حاصل کنند.

The Harness model HS-300 are Sidewall , Standard Response frangible glass bulb automatic sprinklers.Accroding to INSO (Iranian National Standardization)organization 22253-1 or NFPA and Inter national standard  and laboratory such as UL, VDS, LPCB,FM,CE are designed and manufactured. They are standard orifice fire sprinklers for installation in fire sprinkler systems designed in accordance with standard installation rules, e.g. NFPA or EN12845 or the requirements of the authority having jurisdiction. Pendent sprinklers produce a hemispherical water distribution pattern below the deflector. In a fire condition the heat causes the fluid in the glass bulb to expand which shatters the glass and releases the spring seal assembly. Water flows from the orifice onto the sprinkler deflector which diffuses the water into a uniform spray pattern which extinguishes or controls the fire .

http://www.harnessfireprotection.com/wp-content/uploads/2020/06/Sidewall.pdf