هارنس مدل HV- HS :

بارنده های بارنده سیستم سیلابی (دلوج) می باشد که نازل های پرسرعت پاشش آب ، نازل های باز با تیپ پلیت چرخشی داخلی هستند که برای سیستم اسپری ثابت یا دلوج (سیلابی ) به منظور کاربرد های محافظت در باربر حریق طراحی شده اند . این نازل ها الگوی پاشش آب پر سرعتی که متحد الشکل ، پیوسته و متراکم است را تولید می کند . این نازل ها به طور معمول به منظور خنک کاری سطوح و همچنین اطفا حریق به کاربرده می شوند . این نازل ها به طور نمونه برای عملکرد در سیستم دلوج و در کاربرد های خاص آن از قبیل ترانسفورماتورهای میدان های نفتی ، صفحات کلید ، تجهیزات فرآیند های شیمیایی ، نوار های نقاله و انبار های ذخیره سازی مایعات قابل اشتعال استفاده می شوند .حداقل فشار برای دستیابی به یک الگوی پاشش قابل قبول psi50 می باشد.

مراقبت و نگهداری  :

نازل اسپری می بایست با مراقبت کافی به کار برده شود . برای حصول بهترین نتیجه می بایست نگهداری و انبار داری علاوه بر حمل و نقل در بسته بندی اصلی انجام شود . نازلی که از نظر دید ظاهری آسیب دیده است نباید نصب شود و برای نصب از نوار تفلون یا عایق نرم دیگری بر روی رزوه نری نازل استفاده کنید ، توصیه می شود که سیستم لوله کشی پاشش آب توسط یک نیروی دارای صلاحیت بازرسی گردد و نازل نیز باید از نظر خوردگی یا وجود مانع داخلی یا خارجی در آن چک شود . در صورت نیاز نازل می بایست تنظیف یا تعویض شود . سیستم می بایست حداقل ۳ بار در سال برابر با مقررات PA/TAC یا مرجع صاحب صلاحیت جهت آماده نگهداشتن آن عملکرد داشته باشد . مالک این سیستم ، تنها شخص مسئول در قبال سیستم پاشش آب و اجزا آن است تا به درستی عمل کند.

The Harness model HS-HV are High Velocity Water Spray Nozzles are internal swirl plate type open nozzles designed for use in fixed water spray or deluge system for the fire protection application. These nozzles produce solid uniform and dense core of high velocity water spray to effect fire control. Nozzles are normally used to cool the surface as well as for extinguishment. Nozzles are typically used for Deluge protection of special hazards such as oil filled transformers, switch-gear, chemical process equipment, conveyor system and flammable liquid storage areas. The minimum desirable pressure to achieve a reasonable spray pattern is 3.5 Kg./sq.cm. (50 psi).

http://www.harnessfireprotection.com/wp-content/uploads/2020/06/Delouge.pdf