اخذ استاندارد ملی

صنایع مهندسی هارنس با رعایت کلیه آزمون های استاندارد شماره ۱-۲۲۲۵۳ موفق به دریافت نشان ملی استاندارد ایران گردید.